دانلود پایان نامه

تعریف انگیزش :

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین Move به معنی حرکت گرفته شده است اما این واژه برای توضیح انگیزش کافی نیست .( ستیرز و پورتر1375 )

البته رابینز خلاصه ترین تعریف را از انگیزش ارائه می دهد و آن  را میل به کوشش فراوان در جهت نیل به هدفهای سازمان می داند به گونه ای که نیازهای فردی نیز ارضاءشود.(رابنیز 1378)

كريتنر هم انگيزش را عبارت مي داند از فرآيندي روانشناختي كه هدف و جهت رفتار را نشان ميدهد.(عباس پور1382 )

انکیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند. برخی از صاحبنظران انگیزه را همان نیاز، خواسته، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار،راغب می سازد!(هر سی و پلانچارد1368، 15)

برخی نیز انگیزه را باعث و علت رفتار انسان می دانند و معتقدند که هر عملی که فرد انجام می دهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی است که محرک وی برای انجام آن عمل است.

البته ارتباط نزدیکی بین دو مفهوم انگیزش و رضامندی وجود دارد . انگیزش کشش و تلاش فرد در ارضاء یک خواسته یا هدف است در حالیکه رضامندی به احساس رضایتی گفته می شود که فرد به هنگام برآوردن یک هدف یا خواسته تجربه می کند به سخن دیگر انگیزش عبارت است از رهبری یک کوشش به سوی نتیجه و رضامندی همان نتیجه ای است که تجربه می شود .( کونتز 1370 )

انگیزه ها به راستی بیان نیازهاي افراد به شمار میآیند بااین نگرش انگیزه ها؛ درونی وشخصی هستند ولی از سوي دیگر از آنجا که شخص در محیط مشغول به کار میباشد،عوامل محیطی و بیرونی مانند شرایط مناسب کار ، مزایاي جنبی کار و پاداشهایی که توسط مدیریت در نظر گرفته میشود در ایجاد انگیزه مؤثر است  )علوي 1375،109)

همینطور باید بین مفاهیم انگیزه و نیاز نیز تفاوت قائل شویم . نیاز که در پاره ای از نوشته ها آن  را با انگیزه[1]  و تمایل و آرزو[2] مترادف دانسته اند به نیروی ذهنی اطلاق می شود که موجب انگیزش و سرزدن رفتار خاصی از آدمی می گردد ، تا نیاز بیدار شده رفع گردد . پس اساس انگیزش نیاز است ، انگیزه حاصل نیاز است ، نیاز در فرد ایجاد تنش می کند و شخص برانگیخته می شود تا اعمالی را برای کاهش تنش انجام دهد . ( رحیمی نیک 1374 )

شاید راه درست این باشد که بگوییم چه چیز موجب انگیزش نیست بسیاری از مردم ، به اشتباه انگیزش را یکی از ویژگیهای شخصیتی می دانند و برخی می پندارند که برخی آن  را دارند و برخی ندارند . مثلاً مدیرانی به افرادی که انگیزه ندارند برچسب تنبلی می زنند در حالیکه با توجه به دانش ها ، انگیزه  چنین چیزی نیست . ( رابنیز 1378)

[1] . Move

3.desire