دانلود پایان نامه

توسعه بازار فرش موجب رونق اقتصاد ملي كشور مي شود

پس از پيدايش نفت و ايجاد بازار جهاني آن، تمام برنامه هاي اقتصادي خرد و كلان كشور براساس درآمدهاي حاصله از آن تنظيم مي گردد. از آنجا كه بازار فروش نفت غالبا” تحت تاثير سياستهاي جهاني است، اثرات منفي آن در برنامه هاي اقتصادي كشور كاملا” آشكار است تورم اقتصادي، سرعت درآمدها، معلق ماندن بسياري از طرحهاي عمراني و……. ناشي از تاثير گذاري نوسانات  قيمت نفت در بازار جهاني است. توسعه فروش فرش و برنامه ريزي براي توليد سالم و هدايت شده آن علاوه بر اينكه بنيه اقتصادي كشور را تقويت مي كند از طرفي بدليل عدم نياز به سرمايه گذاري كلان موجب ارز آوري قابل توجهي مي گردد. در سالهاي گذشته تجربه نشان داده كه در زمان رونق بازار، فرش توانسته بيش از پنجاه درصد اعتبارات ارزي برنامه اقتصادي كشور را تامين سازد(وكيلي، 1381، ص80).

2-1-6-3- اشباع بازار

از ديگر مواردي كه ما را برآن مي دارد تا به توسعه بازار فرش بيانديشيم اشباع بازار سنتي از فرش دستباف است. زماني كه به مدت طولاني در يك يا چند بازار، فرشهاي بي شمار با ويژه گي هاي متفاوت وارد شوند بازار به حد اشباع مي رسد. زماني كه فروشندگان و بازاريابان به اين امر پي بردند كه هم بازار موجود و هم بازارهاي همجوار با تراكم فرش روبرو شده اند و خريدار به تعداد كافي وجود ندارد، در چنين شرايطي توسعه بازار و يافتن بازارهاي تازه و بلكه الزامي است. به ويژه زماني كه بازاريابان و فروشندگان قدرت نفوذ در بازارهاي جنبي را نيز بدليل بهرمندي آنها از بازار فعلي نداشته باشند. و به عبارت ديگر فروشندگان زماني كه ملاحظه كنند هم بازار موجود و هم بازارهاي همجوار قابل دسترسي از فرش بي نياز گرديده باشند و يا ميزان فروش به حداقل رسيده باشد، در چنين شرايطي توسعه بازار و يافتن بازارهاي بكر الزامي است(وكيلي، 1381، ص80).