دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر شكل‌گيري هويت

عواملي مثل شخصيت، جنس، خونواده، رسانه هاي گروهي، جامعه و فرهنگ در شكل‌گيري هويت از اهميت دارن. اهميتي كه اريكسون براي عوامل اجتماعي قائل بوده، از نظريه‌اش (رواني – اجتماعي) آشكاره. اون اصلاح هويت رو به اين دليل به اصطلاحات «خود» و «من» ترجيح مي‌بده كه اون‌ها تأكيد بسيار برخورد و جنبه‌هاي دروني شخصيت دارن. (محسني، 1384) دو جنبه رو در عوامل اجتماعي از همدیگه تفكيك مي‌كند.

جامعه مي‌تونه موقعيت‌هاي قراردادي رو ارائه كند كه در اون فرد با ديگران همانندسازي كند و به تقليد نقش خود بپردازد. در طول نوجواني والدين، همسالان و نظم‌هاي تربيتي، مذهبي، سياسي و قانون در بافت فرهنگ نقش حياتي در شكل‌گيري هويت دارن. اين نظام‌ها، نگاه‌ها و رفتارهاي اعضا جوون‌تر خود رو تنظيم مي‌كند و برچسب‌هايي كه اين نظام‌ها به مسائل نوجواني مي‌زنند، در آخر ممكنه مانع از اين شه كه علائق نوجواناني كه در جستجوي تعريف خود هستن، به بهترين وجه برآورده شه؛ به همين دليل اگه جامعه نقش هاي نوجوون رو از قبل تعيين نكرده باشه و به اون اجازه جستجو بده، اين امر دلیل تسهيل شكل‌گيري هويت اون می شه. يك نوجوون روان پريش ممكنه به خوبي نقش يك بيمار رو به عنوان معنادارترين پایه براي هويت خود انتخاب كند يا با كمال ميل نقش‌هاي بزهكارانه رو كه دادگاه به آساني به اون عطا مي‌كند بپذيرد. جواب مطلوب جامعه در اين  موارد دوری از ارائه تعريف‌هاي حاضر و آماده نقشه و اين كه با هويت‌هاي آزمايشي اين نوجوانان، به عنوان هويت نهايي برخورد نكنند(كروگر، به نقل از فارسي نژاد، 1385). پس تغییر هويت به مدارس و جوامعي كه فرصت‌هاي گوناگوني براي كاوش تأمين مي‌کنن هم بستگي داره. (اريكسون و برك، 2008) خاطر نشون كرد كه «ناتواني در كسب هويت شغلي بيش از هر چيز نوجوانان رو پریشون مي‌كند». نظام هاي آموزشي كه تفكر سطح عالي و فعاليت‌هاي فوق برنامه رو ترغيب مي‌کنن، نوجوانان رو قادر به پذيرش نقش‌هاي مسئول مي‌سازند. معلمان و مشاوراني كه علم‌آموزان مرتبه پائين اجتماعي – اقتصادي رو تشويق مي‌کنن وارد كالج شن و برنامه آموزشي شغلي كه نوجوانان رو در دنياي كاري بزرگسال غرق مي‌سازند، به كسب هويت كمك مي‌کنن. فرصت صحبت كردن با بزرگسالان و همسالان بزرگتر كه روي مسائل هويت كار كرده‌ان هم مي‌تونه مفيد واقع شه. بستر فرهنگي و مقطع تاريخي هم بر تغییر هويت تأثير داره. براي مثال، در بين نوجوانان امروزي، كاوش و تعهد در زمينه انتخاب شغل و ترجيح نقش جنسي، زودتر از ارزش‌هاي مذهبي و سياسي صورت مي‌گيرد، در حالي كه موقع جنگ عقايد سياسي زودتر شكل مي‌گرفتن (برك، 1385).

جايگاه خود در نظريه سبك هاي پردازش هويت

برزونسكي(2007) به معنی «خود» نه به شکل راست بلكه به شکل معنی نظريه «خود» توجه خاص‌اي نشون داده. نظريه «خود» يك ساختار مفهوميه كه از يك مجموعه فرض‌ها، اصول و سازه‌هاي مربوط به خود موقع رفت و امد با دنياي دور و بر تشكيل مي‌شه و شامل علم رويه‌اي يا روان بنه‌هاي بازنمايي شده يا سازه‌هاي فرديه كه براي درك معنادهي به رويدادها و تجربه‌هاي فردي به كار مي‌رود. برزونسكي بر اين باوره كه نظريه خود براي فرد به مشابه يك چارچوب عمل مي‌كند و شخص مي‌تونه براي جواب به مسائل مربوط به هويت به اون مراجعه كند