دانلود پایان نامه

حریک هیپوتالاموس، مشکل در ترشح غدد و عوامل ژنتیکی که مردان رو از نظر جسمی قوی کرده و رفتار از روی دشمنی و خشن رو موجب می شه هم، از عوامل بروز خشونت هستن (عسگری و همکاران، 1389).

[1] – Green

[2] – Sharp

[3] – Park & Slabby

[4] – Instrumental Aggression

[5] -Alen

[6] – Stanford