دانلود پایان نامه

فوايد مديريت ارتباط با مشتري :

فوايد استفاده از مديريت ارتباط با مشتري عبارتند از :

 • هزينه‌هاي جلب مشتري : به خاطر كاه هزينه‌هاي بازاريابي هزينه‌هاي ارتباط ، پيگيري و …. هزينه جلب مشتري كاهش

15

مي‌يابد .

 • براي راه‌اندازي يك واحد تجاري پا برجا و استوار نياز جلب بيش از حد مشتري نيست : مديريت ارتباط با مشتري باعث افزايش وفاداري مشتريان و افزايش دوره حيات مشتريان و ارزش آفريني آنها مي‌شود . لذا نياز به جلب بيش از حد مشتري نيست .
 • هزينه‌هاي پايين فروش : به خاطر اينكه مشتريان موجود نسبت به سيستم فروش آشنايي دارند هزينه‌هاي فروش كاهش مي‌يابد . به خاطر آگاهي و شناخت بيشتر نسبت به توزيع كنندگان وكانال‌هاي ارتباطي ،ارتباط با مشتري كاراتر شده و هزينه‌هاي بازاريابي به همان نسبت كاهش مي‌يابد .
 • افزايش وفاداري و حفظ مشتريان : تعداد دفعات بازگشت مشتري افزايش يافته ، دوره وفاداري آنها طولاني‌تر شده و خريدهاي آنها افزايش مي‌يابد .
 • سودآوري بالا : با افزايش فروش ، مشتريان مجود ، سودآوري افزايش مي‌يابد .
 • تكامل و دگرگوني سودآوري مشتريان : همه مشتريان لزوماً سودآور نيستند وميزان ارزش كه براي شركت خلق مي‌كنند متفاوت است . تفكيك مشتريان مي‌تواند به جلب و حفظ مشتريان سودآور كمك كند .
 • ايجاد فرصت‌هاي جديد براي فروش : هر چقدر كه اطلاعات شركت ازمشتريان و رفتارهاي خريد آنها بيشتر باشد به هنگام مراجعه مشتريان مي‌تواند تصميم‌هاي درست‌تري را اتخاذ كنند . يك سيستم مديريت ارتباط با مشتري‌هاي خوب ، مشتريان احتمالي را دسته‌بندي كرده وبه شركت كمك مي‌كند كه بهترين آنها را تشخيص دهد .
 • ارائه سرويس‌هاي بهتر به مشتري : يك سيستم مديريت ارتباط با مشتري مناسب با ارائه سرويس مناسب به هر مشتري كمك كرده و متصديان فروش و ارائه خدمات باداشتن اطلاعات مشابه روز از مشتريان مي‌توانند طبق رفتار آنها عمل كنند .
 • تصميم‌گيري بهتر : مديريت ارتباط با مشتري گزارش‌هاي وسيع و گسترده‌اي از رفتار مشتريان ، چالش‌هاي بازاريابي و نتايج فعاليت فروش ارائه مي كند كه هر كدام از اين موارد براي تصميم‌گيري عاقلانه و دراز مدت لازم و ضروري است .
 • افزايش كارائي و بهره‌وري : يك سيستم مديريت ارتباط با مشتري مناسب با خودكار كردن گردش كاري كاهش خطاهاي انساني ، كاهش زمان پردازي و ايجاد يكپارچگي در كل شركت باعث افزايش بهره‌برداري در داخل شركت مي‌گذارد .

16

 • مديريت ارتباط بامشتري مبناي پايه‌اي براي رشد ، با يك سيستم ارتباط مشتري مناسب مي‌توان رشد سازمان را مديريت و اضافه كرد و اضافه شدن افراد و ماژول‌هاي جديد به شركت به راحتي انجام گيرد ( فرزانه 1385)