دانلود پایان نامه

فواید حاصل از گزارشگری و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان­ها

شرکت هایی که مسئولیت های اجتماعی خود را در قالب گزارش هایی ارائه می کنند و هم چنین خود را در قبال تاثیرات فعالیتهای خود بر روی محیط زیست و اجتماع پاسخ گو می دانند، منافع بسیاری را به دست خواهند آورد اگرچه این منافع در قالب ارقام پولی قابل تعریف و تعیین نیست. چند نمونه هایی از این منافع عبارتنداز:

  • استخدام و ابقای کارکنان

عمل کردن به گونه ای مسئولیت پذیرانه و پاسخ گو بودن نسبت به تاثیرات اجتماعی و ریست محیطی، سازمان را در جهت انتخاب راحت تر و ابقای کارکنان مستعد و لایق کمک می کند.در این زمینه مطالعاتی توسط هیل و نولتون در خصوص ارزیابی اعتبار و خوش نامی شرکت های اروپایی، انگلیس و امریکایی انجام پذیرفته است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که 88 درصد موسسات تجاری انگلیسی عقیده دارند که پذیرسش مسئولیتهای اجتماعی توسط سازمان، در آینده آن تاثیر بسزایی دارد و موجب می شود که استخدام کارکنان و ابقای آنها بهتر و راحتر انجام پذیرد. در مقابل، پرداخت حقوق و دستمزد بالا، پاداش و مبالغی بابت پایان کار به مدیران شرکت های بزرگ واچ ای اچ علاوه بر اینکه تاثیرات منفی بر روی انگیزش نیروی کار می گذارد، احتمالا هیچ گونه کمکی نیز در جهت جذب و ابقای بهترین و لایق ترین کارکنان توسط سازمان نمی کند.

 

  • بهبود تصمیم گیری های داخلی و صرفه جویی در هزینه ها

 

با ارائه گزارش های زیست محیطی و اجتماعی توسط سازمان، سیستم های کنترل داخلی در سازمان به طور موثرتر و کارامدتر عمل می کنند؛ و در نتیجه فرایند تصمیم گیری نیز بهبود می یابد و در نهایت، اتخاذ تصمیمات بهینه و موثر منجر به صرفه جویی در هزینه ها می گردد. از سوی دیگر، بهبود فرایندهای عملیاتی به گونه ای موثر و کارا، سبب کاهش ریسک های موجود در شرکت می شود و ایمنی و امنیت را در حین کار بهبود می بخشد.

  • بهبود تصویر ذهنی از شرکت و بهبود روابط آن با ذینفعان

از طریق افشای اطلاعات مرتبط با موضوعات اجتماعی و زیست محیطی، سازمان ها می توانند ریسک های ناشی از تحریم مصرف کنندگان اصلی و عمده خود را کاه دهند. درک بهتر عملیات و فعالیت های سازمان توسط ذی نفعان، باعث می شود که انتقاد گروههای داخلی و خارجی از ان کاهش یابد و در نتیجه باعث حسن شهرت و خوش نامی سازمان گردد. به طور کل یمی توان نتیجه گیری کرد که گزارش گری اجتماعی منجر به بهبود روابط سازمان با جامعه می شود.در سال 2000 یک موسسه بخت ازمایی در آمریکا، تحقیقاتی را بر روی هشت گروه از ذی نفعان شامل 6000 نفر، انجام داد بر اساس یافته های حاصل از این تحقیق، یکی از مدیران این موسسه بیان کرد در اغلب موارد ذینفعان تمایلی به تقسیم منافع مشترک ندارند. در برخی از موارد واکنش درست برای مدیران می توان به صورت رد کردن خواسته های ذی نفعان باشد. اما گزارش های اجتماعی همچنان ارزشمند باقی می مانند چون در جهت بهبود تصویر ذهنی شرکت در جامعه از طریق تشریح فعالیتهای آنها می باشد. فواید حاصل از اجرای رویه های گزارشگری اجتماعی و مسئولیت پذیری سازمان در تحقیقات انجام شده از 10 نفر از موسسان موفق فعالیتهای اقتصادی نوین مشهود می باشد.طبق یافته های این تحقیق، کلیه 10 سازمان و موسسان آنها، فراتر از قوانین موجود در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کنند و از این طریق روابط متقابلی را با ذی نفعان خود به وجود آورده اند. در واقع موفقیت این سازمان بر پایه منافع کل اجتماع می باشد.

  • بهبود بازدهی مالی

سرمایه گذاری با توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی به این معناست که سرمایه گذارانباید منافع شخصی و منافع اجتماعی را توامان مورد توجه قراردهند. صندوق های سرمایه گذاران را همراه با نیازهای مالی و تاثیرات سرمایه گذاری بر روی جامعه، مورد ارزیابی قرار می دهند. از زمان تاسیس اولین صندوق اخلاقی در انگلستان در سال 1984 تا کنون، تعدادچنین صندوق هایی به 55 رسیده و همچنان تعدادآنها روبه افزایش است . محققان در سال 2002 به وجود رابطه مثبت میان ارزش واحد تجاری، مسئولیت اجتماعی ، سرمیاه گذاری می کنندو منافعی را به می آورند که مطابق با ارزش های درونی شان می­باشد(پنی و جوینر، 2002).در سال 2003 نیز دو تن از محققان، روابط میان عملکرد اجتماعی سازمان و عملکرد مالی سازمان را در طی سال های 1972 الی 2002، مورد آزمون قرار دادند.