دانلود پایان نامه

مدیریت موفق سرمایه فکري

پنج مرحله براي مدیریت موفق سرمایه فکري بیان شده است: در مرحله اول باید سرمایه فکري تعریف و شناسایی شود، یعنی باید معیارهاي شناسایی آن مشخص شود تا براساس آن،بتوان ارزش واقعی دارایی هاي فکري را تعیین کرد. مشخص کردن اینکه چه اقلامی جزء سرمایه هاي فکري هستند، از این نظر مهم است که می تواند به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش کمک کند. در مرحله دوم، سرمایه فکري از نظر محر كهاي ارزش، مورد ارزیابی قرار می گیرد. منظور از محر ك هاي ارزش، عواملی هستند که موجب تغییر در ارزش سرمایه فکري می شوند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. این محرك ها باید براساس یک طرح استراتژیک و برنامه هدفمند مشخص شوند. در مرحله سوم، اطلاعات مدیریتی دقیق و معناداري در رابطه با اندازه گیري عملکرد سرمایه فکري جمع آوري می شوند. در مرحله چهارم، اطلاعات مدیریتی جمع آوري شده در مرحله قبلی، براي تجزیه و تحلیل عملکرد و بهبود عملیات مدیریتی در زمینه آموزش و تصمیم گیري در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله آخر نیز گزارش هاي خارجی در رابطه با عملکرد در زمینه سرمایه فکري آن در طول یک یا چند دوره مالی فرآهم می شوند. این گزار ش ها براي سها مداران داخلی و خارجی و بقیه افرادي که منافعی در شرکت دارند، مفید خواهد بود (دستگیر و محمدي،1388 ، ص 29 ) .

استفاده کنندگان اطلاعات مربوط به سرمايه فکري به این شرح می باشند:

  • سهامداران و سرمايه گذاران: براي داشتن اطلاعات بهتر براي تصميمات مربوط به سرمايه گذاري، سهامداران و سرمايه گذاران (اعم از بالفعل و بالقوه) بايد دانش و آگاهي بيشتري در مورد سرمايه فکري يک سازمان داشته باشند.  2-تحليلگران مالي: تحليل گران براي درک بهتر ارزش سازمان، بايد اطلاعات درستي در مورد ارزش سرمايه فکري آن داشته باشند.     بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد سرمايه فکري سازمان و درک چگونگي کمک کردن اين اطلاعات در رسيدن به اهداف استراتژيک، تجزيه و تحليل کنندگان نمي توانند ارزيابي درستي از وضعيت سازمان انجام دهند. اين امر، منجر به افزايش ابهام براي سرمايه گذاران و بانک ها مي شود و باعث خواهد شد که آنها ريسک بيشتري براي سرمايه گذاري يا دادن اعتبار، براي سازمان در نظر بگيرند که اين خود سبب مي شود، هزينه سرمايه اي افزايش پيدا کند و در نتيجه در بعضي موارد منجر به کاهش اشتياق در سرمايه گذاري در اين بنگاه گردد. 3-کارکنان: کارکنان براي درک سلامت و وضعيت مالي سازمان خود، به اطلاعات نياز دارند و امروزه سرمايه فکري يک عنصر بسيار مهم براي اين هدف است. آنها به ويژه به کسب اطلاعات در مورد شکل فرآيندهاي مربوط به نحوه مديريت، نگهداري و گسترش دادن اين دارايي ها علاقه مند هستند. 4-ساير افراد: سازمان ها به وضعيت روابطشان با شرکاي تجاري، تامين کنندگان و تمامي کساني که منافعي در سازمان دارند و به عبارتي در زنجيره تامين و توليد و توزيع محصول شرکت نقشي دارند بسيار اهميت مي دهند. يکي از راه هاي کسب اطمينان اين افراد و داشتن روابط مستحکم با آنها در اختيار گذاشتن اطلاعات دقيق در مورد دارايي ها به ويژه سرمايه فکري موجود در سازمان است
    ( قهرمانی اقدم و کهن ، 1391 ، ص 28 ) .