دانلود پایان نامه

یادگیری

پرداختن به بحث یادگیری و نظریات مربوط به آن ناشی از این ضرورت است که برای درک بهتر رفتارهای انسانی و شیوه تغییر در آن، نظرات یادگیری می تواند راهنما و الگوی مناسبی باشد. با توجه به اینکه در پژوهش فعلی متغیر آموزش به عنوان مفهوم کلیدی به کار رفته است و یادگیری را می توان زیربنای آموزش دانست لذا ضرورت پرداختن به این بحث موجه ترمی نماید. جامع ترین تعریفی که تاکنون از یادگیری بدست آمده، تعریف کیمبل است.

در این تعریف آمده است:یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتا˝ پایدار در رفتار بالقوه فرد،که از تجربه ناشی می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی یا داروها و غیره ایجاد می شود، نسبت داد.

نظریه های بسیاری در ارتباط با نحوه یادگیری ارائه شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

نظریه رفتارگرایان

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه گشتالت

نظریه آسان سازی

اینک نظریه های فوق را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم :