دانلود پایان نامه

هدف از افشاي اطلاعات

یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی تامین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است. دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط مي­باشد. هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي اهداف گزارشگري مالي را به صورت زير بيان نموده است:

«هدف كلي گزارش­گريمالي فراهم آوردن اطلاعاتي است كه آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي موثر بر وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد انتفاعي را بيان و از اين طريق سرمايه­گذاران، اعتباردهندگان تسهيلات مالي و ساير استفاده­كنندگان برون سازماني را در قضاوت و تصميم­گيري نسبت به امور يك واحد انتفاعي ياري دهد».

همچنين به گفته FASB[1]‌ گزارشات مالی باید اطلاعاتی را ارائه کنند که برای سرمایه گذاران کنونی و بالقوه و بستانکاران وسایر استفاده کنندگان از صورت های مالی مفید واقع شود وآنها بتوانند بدین وسیله در مورد سرمایه گذاری، دادن وام به شرکت و تصمیمات مشابه، به شیوهای بخردانه عمل کنند.(هندریکسن و ون بردا، 1992).

احمد رياحي بلكويي[2] در كتاب تئوري هاي حسابداري به نقل از التود[3](1992) وماريومورفي[4](1994) اهداف افشاي اطلاعات را به شرح زير بيان نموده است:

  • ارائه شرحي از اقلام شناسايي (ثبت) شده و ارائه مقادير «مربوط» اين اقلام؛ غير از مقادير ارائه شده در صورت­هاي مالي.
  • شرح اقلام شناسايي (ثبت) نشده و ارائه اطلاعاتي كه در مورد اين اقلام «سودمند» باشند.
  • ارائه اطلاعات به منظور كمك به اعتباردهندگان و سرمايه­گذاران جهت ارزيابي ريسك ها و توانايي­هاي بالقوه اقلام شناسايي (ثبت) شده و اقلام شناسايي (ثبت) نشده.
  • ارائه اطلاعات مهم كه براي استفاده­كنندگان از صورت­هاي مالي اين امكان را بوجود آورد كه مقادير متعلق به دو سال (يا دوره­هاي درون يكسال) با مقادير متعلق به يك سال را با هم مقايسه كنند.
  • ارائه اطلاعات درباره جريان­هاي نقدي ورودي يا خروجي آينده.
  • كمك به سرمايه­گذاران در راه ارزيابي بازده سرمايه­گذاري­ها.

بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده می­توان گفت یکی از مهمترین اهداف افشای اطلاعات، ارائه اطلاعاتی می­باشد که در جهت تصمیم­گیری در رابطه با امور واحد تجاری، سرمایه­گذاران را یاری رساند.

[1].Financial Accounting Standards Board

[2].Riahi Belkaoui, Ahmed

[3].L .Todd

[4].Mary and Morphy