دانلود پایان نامه

(۲۰۰۰) اعتقاد دارندکه رشد جبرانی عمدتاً از افزایش مصرف غذا ناشی می شود. نتیجه تحقیقی روی ماهی باس دریایی (Dicentrachus Labrax) نشان داد که افزایش میزان انرژی جیره تا حدی از میزان افزایش مصرف غذا می کاهد (Ali et al., 2003). شواهدی دال بر افزایش ظرفیت معده در مواقع وجود منابع غیر قابل پیش بینی غذا در ماهیان وجود دارد، اما به نظر نمی رسد که این مکانیسم در تحمیل وقفه های طولانی در وجود منابع غذایی (گرسنگی طولانی مدت) باعث ایجاد چنین تغییراتی گردد (Nikki et al., 2004). در مرحله رشد جبرانی افزایش اشتهای معنی داری در ماهیان دچار محرومیت غذایی گزارش شده است (Young et al., 2005). البته باید مطالعه Boujard et al., (2000) را یک استثنا دانست که نتوانست در ماهی قزل آلای رنگین کمان افزایش دریافت غذا را نشان دهد. ماهیان با محرومیت غذایی یک دوره کوتاه مدت افزایش اشتها نشان دادند که منجر به احیای مجدد سطح چربی در عرض دو هفته گردید (Morgan & Metcalfe, 2001).
۱-۷-۲- تغییر ضریب تبدیل غذایی۱۷ (کارآیی تبدیل غذایی۱۸ یا کارآیی رشد۱۹)
عوامل متعددی از جمله درجه حرارت آب (Maclean & Metcalfe,2001) و سازگاری های مرتبط با آن نظیر افزایش فعالیت آنزیمی با کاهش درجه حررات Shreck & Moyle, 1990))، میزان اکسیژن محلول، اسیدیته آب، اندازه ذرات غذایی، مقدار غذا، ترکیب اجزا غذایی (ستاری، ۱۳۷۶) و سابقه تغذیه ای ماهی، ضریب تبدیل غذایی را متاثر می سازند(Boujard et al., 2000). مطالعات بیانگر آن است که میزان افزایش رشد ناشی از افزایش کارآیی جذب در برابر رشد ناشی از افزایش دریافت غذا، قابل اغماض است (Ali et al., 2003). ماهیان سه ماهیان سه خاره با دوره سه هفته گرسنگی واجد میزان کارآیی رشد بالاتری در مقایسه با ماهیان با یک هفته محرومیت غذایی و گروه بدون محرومیت غذایی بودند Zhu et al. 2001)). چنین افزایش معنی داری در کارآیی

رشد در ماهی سوف زرد نیز مشاهده گردیده است (Hayward & Wang, 2001). با این وجود مطالعاتی نیز وجود دارند که تفاوت معنی داری را در کارآیی تبدیل غذایی ماهیان مورد آزمایش گزارش نکرده اند (Wang et al., 2000; Nikki et al., 2004; Zhu et al., 2004). مطالعهBoujard و همکاران (۲۰۰۰) تنها مطالعه ای است که رشد جبرانی مشاهده شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان را به افزایش کارآیی تغذیه ای نسبت داده است. بهبود مختصری در ضریب تبدیل غذایی گربه ماهی روگاهی گزارش شده است (Gaylord & Gatlin 2001). Hayward و همکاران (۲۰۰۰) در آفتاب ماهی هیبرید نگه داری شده بصورت گله ای کاهش کارآیی رشد را گزارش کردند در حالی که در ماهیان نگه داری شده بصورت انفرادی اختلاف معنی داری در کارآیی رشد گزارش نشد. در برخی تحقیقات حضور دو عامل افزایش دریافت غذا و بهبود ضریب تبدیل غذایی گزارش شده است (Hayward & Wang, 2001; Zhu et al., 2001; Young et al., 2005).
۱-۷-۳- تغییر متابولیسم
متابولیسم شامل واکنش های آنابولیکی و کاتابولیکی موجود زنده است که منجر به استفاده از مواد مغذی برای تولید انرژی و یا رشد می گردد (De Silva & Anderson, 1995). عوامل متعددی نظیر اندازه ماهی، درجه حرارت محیط، محیط زیست ماهی (آب شور یا شیرین) و وضعیت تغذیه ای حیوان در میزان متابولیسم موجود اثر دارند (Jobling, 1994).
چهار مرحله (۱) استرس: مرحله افزایش فعالیت (جست و جوی غذا و …) (۲) گذر : مرحله کاهش میزان متابولیسم رایج به علت کاهش حرکت (۳) تطابق : حفظ متابولیسم بدن در حد مقادیر کاهش یافته و (۴) بهبود : افزایش سریع در میزان مصرف اکسیژن و رشد را در پاسخ به محرومیت و غذادهی مجدد توضیح داده اند (Wieser et al., 1992). ماهیت تغییرات متابولیکی در دوران گرسنگی تابع گونه و مدت زمان آن است. گونه های معینی مثل ماهی حوض، کپور معمولی، مار ماهی اروپایی و قزل آلای رنگین کمان از ذخایر گلیکوژنی استفاده می کنندAli et al., 2003)).
تحمیل محدودیت انرژی در موشها منجر به افزایش فرآیند گلیکونئوژنز و کاتابولیسم پروتئین حتی در ساعات بعد از غذادهی می گردد (Dhahbi et al., 2001). به نظر می رسد که گرسنگی های کوتاه مدت و بدون برنامه منجر به افت کیفیت لاشه ماهیان می گردد، امری که در سیستم پرورش ماهیان در فاضلاب ها مرسوم است. البته خاطر نشان می شود که گونه های مذبور از نظر فیزیولوژی با ماهی قزل آلا متفاوت می نمایند. با این وجود با توجه به مطالب مذکور و اینکه گرسنگی (کوتاه مدت) اثر زیادی در خروج فلور نامناسب روده ای ندارد راهکارهای بهتری نظیر پرورش این ماهیان به مدت معین (که به وسیله تحقیقات آتی می تواند توصیه شود) در سیستم های عاری از این آلودگی ها و . . . استفاده گردد.
۱-۷-۴- تخصیص منابع۲۰ مواد و انرژی
درک بودجه بندی انرژی می تواند به نحوه ی کسب انرژی و استفاده از آن توسط موجود زنده نمایند. با این که افزایش دریافت غذا باعث جبران می گردد اما جبران بیش از حد نیازمند تخصیص مواد مغذی به خصوص منابع پروتئینی جذب شده در بخش های ساختاری طی دوران جبران می باشد (Gurney & Nisbet, 2004 ). موجود طی رشد جبرانی ممکن است از انرژی و موادی استفاده کند که در غیر این صورت در روند بلوغ جنسی استفاده می شد، بنابراین باعث تاخیر در سن بلوغ می گردد. با این وجود اگر یک محدودیت اندازه ای در رسیدن به بلوغ وجود داشته باشد، رشد جبرانی برای تسریع دستیابی به این اندازه می تواند سن بلوغ را کاهش دهد (Ali et al., 2003). پدیده ای که در نوزاد حشرات تفریخ شده در اواخر فصل تولید مثل روی می دهد. این افراد سریعتر به بلوغ می رسند (Metcalf & Monaghan, 2001). البته چنین مکانیسمی برای پدیده هایی که در یک زمان (فصل) خاص روی می دهند نظیر تبدیل شدن به بچه ماهیان رهسپار شونده به دریا۲۱ محتمل است.
۱-۸- پرورش ماهیان خاویاری
تاس ماهیان از مهمترین آبزیان دریای خزر می باشند که به دلیل ویژگی های خاص از جمله ارز آوری و مطابقت طعم خاویار و گوشت آن با ذائقه جوامع انسانی بسیار مورد توجه واقع شده است (پورعلی فشتمی و همکاران، ۱۳۸۲Speer et al., 2000; ). همزمان با بهره برداری از ذخایر این ماهیان، گامهای نیز از طریق تولید انبوه لارو ماهیان خاویاری، رهاسازی آنها در رودخانه های منتهی به دریا جهت بازسازی ذخایر برداشته شده است (Memis, 2009). بدیهی است که تداوم این اقدام (با رعایت اصول توسعه پایدار) از طریق اعمال مدیریت صحیح بر ذخایر، امکان بهره برداری اصولی و مستمر از منابع زنده ماهیان در طبیعت را میسر خواهد کرد. با این وجود آلودگی های روز افزون رودخانه ها و دریاها خطر نابودی ذخایر این ماهیان را مدام در ذهن پویای کارشناسان زیست محیطی زنده نگه داشت که منجر به ایده ی پرورش ماهیان خاویاری به صورت اهلی در استخرها و محیط های محدود آبی دیگر گردید (کیوان، ۱۳۸۱).
پرورش ماهیان خاویاری اهمیت زیادی برای آن دسته از کشور هایی که ذخایر طبیعی آنها رو به کاهش رفته و یا به کلی نابود شده ، دارد (Steffens et al., 1990; Williot et al., 2001). از طرف دیگر به دلیل کاهش پیوسته سهم ماهیان خاویاری از تولید جهانی، تکنیک های پرورش آنها از اهمیت زیادی برخوردار شده است (Steffens et al., 1990; Bronzi et al., 1999; Hamlin et al., 2006). اولین آزمایشات در مورد پرورش ماهیان خاویاری تقریباً به صورت همزمان در اواسط قرن نوزدهم در روسیه، آلمان و آمریکای شمالی به منظور جبران کاهش برداشت ماهیان خاویاری از طبیعت انجام گرفت (Williot et al., 2001).
۱-۹- جایگاه سیستماتیک تاس ماهی سیبری
راسته Acipenseriformes شامل استورژن ها، پاروپوزه ها و دیگر فسیل های خویشاوند آنها می باشد که در مجموع ۲۷ گونه را در بر می گیرد(Bemis et al., 1997) . بزرگ ترین خانواده این راسته Acipenseridae است که دارای ۴ جنس Huso, Acipenser, Pseudoscaphirhynchus و Scaphirhynchus می باشد. تاسماهی سیبری یکی از گونه های جنس Acipenser می باشد که با نام علمی Acipenser baerii baerii (Brandt, 1869) شناخته می شود (شکل ۱-۲). طبق گزارشات Ruban در سالهای ۱۹۹۶، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ سه زیر گونه برای این ماهی شناخته شده است. هرچند مطالعات اخیر پیشنهاد می کند که تاس ماهی سیبری احتمالاً مونوتیپ است و جمعیت های پیوسته ای را در سیستم های رودخانه ای بزرگ تشکیل می دهد. جایگاه سیستماتیک این گونه به شرح ذیل می باشد (Dadswell et al., 1984.):
Kingdom Animalia
Phylum Chordata
Subphylum Vertebrata
Supraclass Gnathostomata
Class Osteichthyes
Subclass Actinopterygii
Infraclass Chondrostei
Order Acipenseriformes
Family Acipenseridae
Subfamily Acipenserinae
Genus Acipenser
Species baerii
Sub species baerii stenorrhynchus
Sub species baerii baikalensi

شکل ۱-۲- تاس ماهی سیبری (www.fishbase.com)
۱-۱۰- پراکنش جغرافیایی
محدوده پراکنش تاس ماهی سیبری از عرض جغرافیایی ?N74 _ 73 در دهانه لنا۲۲ و خلیج اُب تا?N 49_48 در رودخانه های چرنیئی ـ ایرتیش۲۳ و سلنگا۲۴ و طول جغرافیایی ۹۷ درجه گزارش شده است (Ruban, 2005). بنابراین زیستگاه اصلی این ماهی در حوضه رود های ینی سئی۲۵, خاتانگا۲۶ , لنا و ایندیگیرکا۲۷ است. همچنین جمعیت هایی نیز در سیستم های آبی دریاچه بایکال یافت می شود (FAO, 2009). A.baerii ساکن تمام رودخانه های بزرگ سیبری است که محدوده پراکنش آن در جنوب از رودخانه لنا و خلیج اُب تا رودخانه های سلنگا، ارتیش و چرنیی۲۸ را شامل می شود (Holcik, 1989). شکل ۱-۳ نقشه پراکنش جغرافیایی تاسماهی سیبری را نشان می دهد.

۱
۱-۱۱- تغذیه
تاس ماهیان ساکن آبهای سیبری غالباً موجوداتی کفزی خوار هستند. غذای عمده آنها لارو شیرونومید است. در نواحی مصب و دلتای رودخانه های سیبری، آیتم غذایی اولیه این ماهیان آمفی پودها، ایزوپودها و پلی کیتهاست. در کنار این قبیل موجودات کفزی مقادیر زیادی از دتریتوسها و بقایای ته نشست مواد را نیز مصرف می کنند که مقدار این مواد در برخی موارد به بیش از ۹۰ % محتوای معده می رسد. یک خصوصیت منحصر به فرد تاسماهیان سیبری این است که در فصل سرما حتی در زیر لایه هایی از یخ نیز به تغذیه خود ادامه می دهند. آیتم غذایی اولیه این ماهیان در مناطقی که به تازگی وارد می شوند نیز موجودات کفزی است. در دریاچه لادوگا غذای این ماهیان را طیف وسیعی از لارو حشرات همچون

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید