دانلود پایان نامه

مختلفی که در آنجا سکونت داشته با تعیین مشاغل‌قبلی و شغل فعلی‌.
ه ـ محل اقامت دایمی‌
و ـ منظور از مالکیت که برای سکونت ـ صنعت یا محل کسب می‌باشد.
ز ـ نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاک ثبت و محل وقوع ملک‌.
ح ـ تقاضا کننده در تقاضای خود تعهد می‌نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دایمی خود را به‌خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا شش ماه از تاریخ خروج‌ از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده‌اند انتقال دهد والا اداره ثبت مربوط با اجازه اداره کل ثبت ملک را طبق مقررات مربوطه به مزایده ‌املاک بیع شرطی از طریق مزایده به فروش رسانیده وجه آن را پس از وضع هزینه‌ها و عوارض ‌قانونی به مالک خواهد پرداخت و هرگاه در مزایده خریداری پیدا نشد اداره کل ثبت مراتب رایک مرتبه در روزنامه رسمی کشور اعلام نموده و پس از انقضای مدت شصت روز از تاریخ‌ اعلام ملک را به هر قیمت که خریدار داشته بشد به فروش رسانده وجه آن را به شرح مذکور در فوق به مالک خواهد پرداخت‌.
تبصره – ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقررات این آیین نامه‌و سپردن تعهد مذکور در بند «ح » می‌باشد.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید