دانلود پایان نامه

مسأله توسعه یافته شکلگیری تیم را عنوان کردند که نه تنها نیازمند تعاملات مستقیم برای تعریف تیم است، بلکه علاوه بر آن به بررسی شبکههای ارتباطی پراکنده بین همکاران میپردازد. آنها از دو روش ابتکاری بر اساس الگوریتمهای ژنتیک و تبرید شبیهسازیشده استفاده کردند که در نهایت منجر به پیداکردن بهترین ترکیب از تعاملات مستقیم و ارتباطات مشتقشده از آنها میشود.]۲۰[
در سال ۲۰۱۲، توانا و همکاران یک چارچوب دومرحلهای برای انتخاب بازیکنان و شکلگیری تیم در فوتبال ارائه کردند. مرحله اول بازیکنان پیشنهادی را با استفاده از یک روش رتبهبندی فازی ارزیابی کرده و بهترینها را انتخاب میکند. مرحله دوم ترکیبهای پیشنهادی بازیکنان انتخاب شده را با استفاده از یک سیستم استنتاج فازی (FIS)10 ارزیابی کرده و بهترین ترکیبها را برای تشکیل تیم انتخاب میکند.]۱۴[
نشاطی و همکاران در سال ۲۰۱۳، با ارائه یک چارچوب بهینهسازی براساس تحلیل جایابی تسهیلات برای شکلگیری تیم متخصص سه حالت زیر را در نظر گرفتند. مسأله اول شامل یافتن بهترین k متخصص برای کارهای مفروض است در حالی که به مهارتهای موردنیاز بهصورت ضمنی اشاره شده، در مسأله دوم مهارتهای کارها صریحاً بیان شده ولی هر متخصص یک ظرفیت محدود برای اجرای این کارها دارد و در نهایت مسأله سوم ترکیبی از دو مسأله اول است. در نهایت روش پیشنهادی خود را با روشهای معمول و بهروز مسائل شکلگیری تیم مقایسه میکنند.]۱۵[
لیانینگ ژانگ و ژیانگ ژانگ در سال ۲۰۱۳، یک مدل بهینهسازی شکلگیری تیم برای پروژههای توسعه محصول جدید (NPD ) پیشنهاد دادند که تواناییهای جامع و روابط بینفردی تمام اعضا را در نظر میگیرد. برای نشاندادن تواناییهای اعضا یک فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی (FAHP) براساس روابط ارجحیت زبانی فازی (LinPreRa) بهکار گرفته شده است؛ همچنین آزمون شخصیتی مایرز- بریگز (MBTI) برای مدلسازی روابط بین فردی بهکار رفته است.]۶[
در سال ۲۰۱۳، مهدوی و همکاران یک روش مجهز به تکنیک ابتکاری خوشهبندی ارائه کردند که کارمندان را با توجه به پارامترهای خلاقیت دستهبندی میکند. پس از بهکاربردن ماتریس خلاقیت (که یک ماتریس ۳بعدی کارمند- کار- کارمند است)، خوشهبندی توسط برنامهریزی ریاضی اجرا میشود. در نهایت این مسأله در ابعاد بزرگ به وسیله الگوریتم ژنتیک ( GA )11 حل میشود.]۷[
۲-۳- توسعه محصول جدید ( NPD )12
راجرز و شومِیکر (۱۹۷۲) بیان می کنند که نو بودن یک محصول یک مفهوم کاملا نسبی است و بستگی به ادراک مصرف کنندگان از محصول دارد. علاوه بر این، اکثریت فراگیر معتقدند که محصولات جدید حاصل توسعه و یا تغییر روی محصول فعلی هستند. تحقیقات در این حوزه نشان می دهد که تنها ۱۰ درصد محصولات جدیدِ معرفی شده هم برای شرکت و هم برای بازار جدید هستند (بوز و همکاران، ۱۹۸۲).
امروزه سرعت فرایندهای توسعه محصول و ارائه سریع‌تر محصولات و خدمات در بازار مسأله‌ای است که شرکت‌ها و سازمان‌ها توجه خاصی به آن دارند. هر محصول یا خدمتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد دوره و زمانی دارد و بعد از مدتی منسوخ می‌شود و محصول جدیدتر جایگزین آن می‌شود.
اگر فرآیند توسعه محصول را به مسابقهای شامل سه زمان:
۱) زمان تولید : مرحله توسعه ایده اولیه برای محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار
۲) زمان ورود به بازار : مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار ( بازار سنجی محصول )
۳) زمان کسب سود : مرحله گذر از نقطه سربه سر و کسب سود
در نظر بگیریم شرکت و سازمانی برنده واقعی خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چنین موفقیتی منجر به این خواهد شد که فرآیند توسعه محصول را یک فرآیند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم.]۲۳[
۲-۳-۱- اهداف فرایند توسعه محصول جدید
اهداف اصلی نوآوری محصول خلق ارزش، کسب مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت از طریق توسعه و تجاریسازی محصولات و خدمات جدید است. برای آنکه توسعه محصول جدید با موفقیت قرین شود، باید همزمان به سه هدف گاه متعارض دست یابد:
۱) به حداکثر رساندن تناسب محصول با احتیاجات مشتری
۲) به حداقل رساندن زمان سیکل توسعه
۳) تحتکنترل درآوردن هزینههای توسعه
– به حداکثر رساندن تناسب محصول با احتیاجات مشتری:
برای آنکه یک محصول جدید در بازار به موفقیت دست یابد، باید ویژگیهای جالبتر ،کیفیت بالاتر یا قیمتگذاری جذابتری نسبت به محصولات رقیب ارائه دهد.
– به حداقل رساندن هزینه و زمان سیکل توسعه:
شرکتی که قادر است زودتر محصول خود را به بازار آورد، از وقت بیشتری برای توسعه ( یا ترغیب دیگران به توسعه ) کالاهای تکمیلی( که به ارزش و جذابیت محصول میافزاید ) برخوردار است. در صورتی که کلیه شرایط یکسان باشند، محصولاتی که زودتر به بازار معرفی میشوند، احتمالا از مزیت پایگاه جا افتاده و فراهمبودن کالاهای تکمیلی نسبت به رقبای بعدی برخوردار خواهند بود. دیگر نکته مهم در رابطه با زمان سیکل توسعه به هزینه توسعه و کاهش مدت چرخه عمر محصول مربوط میشود. زمان سیکل توسعه، عبارت است از فاصله زمانی میان آغاز پروژه و عرضه محصول که معمولا برحسب ماه یا سال اندازهگیری میشود. نخست بسیاری از هزینه های توسعه ارتباط مستقیمی با زمان دارند. هم مخارج پرداخت حقوق کارکنان درگیر در امر توسعه و هم هزینه سرمایه شرکت با طولانیشدن زمان چرخه توسعه افزایش مییابند. دوم شرکتی که در به بازارآوردن نسل خاصی از تکنولوژی کند عمل میکند، غیر متحمل است که بتواند هزینههای ثابت توسعه را پیش از کهنهشدن این نسل از تکنولوژی به طورکامل مستهلک کند. سرانجام، شرکتی که به چرخه توسعه کوتاهی دست مییابد، میتواند با آشکارشدن لغزشهای موجود در محصول یا با وقوع پیشرفتهای تکنولوژیک بهسرعت در محصولاتی که ارائه می کند، تجدیدنظر کند یا آنها را ارتقا دهد.
۲-۳-۲- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید
برای توسعه و ارائه یک محصول جدید می‌توان مراحل زیر را در نظر گرفت:]۴[

شکل (۲-۱). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید
۲-۳-۲-۱- اید‌ه‌یابی و ایدهزایی
نخستین مرحله در توسعه محصول جدید جست‌وجوی ایده‌های جدید و ایده‌پردازی است. کسب و کاری موفق است که بتواند ایده‌های متعددی را توسعه بدهد تا بعد بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند. در این مرحله هدف به وجود آوردن هرچه بیشتر ایده‌های جدید است و کمیت مهم است و کیفیت نباید قضاوت شود برای مثال یک شرکت نوشیدنی تصمیم به توسعه محصول جدیدی گرفته، در این مرحله ایده‌های زیادی ارائه می‌شود. تولید نوشیدنی با طعم پرتقال، لیمو، هلو، آلبالو، تولید نوشیدنی گازدار، نوشینی ۷ رنگ و غیره.
۲-۳-۲-۲- پالایش ایده‌ها و انتخاب یک ایده
ایده‌های جمع‌آوری شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ایده‌های ضعیف حذف می‌شوند تا تعداد ایده‌ها کاهش یابد، در پایان این مرحله تعدادی ایده خوب باقی می‌ماند. برای مثال با بررسی مشخص می‌شود از میان ایده‌های ارائه شده تنها ایده نوشیدنی با طعم هلو و آلبالو ایده‌های خوبی هستند. نهایتاً با بررسی بیشتر، ایده تولید نوشیدنی با طعم هلو انتخاب می‌شود.
۲-۳-۲-۳- توسعه مفهوم
در این مرحله ایده به مفهوم محصول تبدیل می‌شود. مفهوم محصول، تصور یا ذهنیتی است که از محصول داریم. هنگامی که صحبت از یک محصولی می‌شود تصور و برداشتی از آن در ذهن شما می‌آید. این همان مفهوم محصول است. برای مثال وقتی صحبت از نوشیدنی با طعم هلو می‌شود شما یک بطری نوشیدنی را تصور می‌کنید که وقتی آن را می‌نوشید طعم هلوی آن را احساس می‌کنید. به بیان ساده‌تر مفهوم محصول، شرح دقیقی درباره ایده است که با عباراتی قابل فهم برای مشتریان بیان می‌شود.
۲-۳-۲-۴- توسعه استراتژی بازاریابی
مرحله بعدی توسعه استراتژی اولیه بازاریابی برای معرفی محصول جدید به بازار است. باید برای محصول موردنظر بازار هدفی در نظر گرفته شود. برای مثال می‌توان برای نوشیدنی با طعم هلو بازار هدف جوانان ۲۰-۳۰ ساله را در نظر گرفت. در این مرحله قیمت، میزان تولید، روش توزیع محصول مشخص می‌شود. همچنین فروش بلندمدت و کوتاه‌مدت باید تخمین زده شده و پیش‌بینی‌‌های مالی انجام شود. استراتژی بازاریابی از سه قسمت تشکیل میشود:
قسمت اول استراتژی بازاریابی، درمورد اندازه ، ساختار و رفتار بازار است ؛ یعنی موضع یابی برای محصول طراحی شده، بررسی فروش ، سهم بازار و تعیین اهداف سود درچند سال اول.
قسمت دوم استراتژی بازاریابی، تعیین قیمت ، میزان تولید ، استراتژی توزیع و بودجه بازاریابی برای سال اول است.
قسمت سوم استراتژی بازاریابی، پیش بینی فروش بلند مدت و تعیین اهداف سود و استراتژی آمیخته بازاریابی درطول زمان است.
۲-۳-۲-۵- بررسی تجاری
بعد از اینکه استراتژی‌های بازایابی تدوین و پیش‌بینی‌های سود و زیان آماده شد، مدیریت کسب و کار می‌تواند تصمیم‌گیری کند که آیا تولید این محصول جدید ارزش تجاری دارد یا خیر. با بررسی میزان فروش، هزینه و سود اگر مشخص شود این محصول ارزش سرمایه‌گذاری دارد، آنگاه محصول برای تولید انتخاب می‌شود. بررسی روند فروش محصولات مشابه و وضعیت بازار در این مرحله به تصمیم‌گیری مدیریت کمک می‌کند.
پیشبینی فروش: مدیریت باید پیشبینی کند که آیا میزان فروش برای بازگشت سود کافی است یا خیر. همچنین باید روند فروش محصولات مشابه و وضعیت بازار را بررسی و حداقل و حداکثر فروش ممکن را به منظور یافتن حوزه مخاطره برآورد کند. در اینجا از روشهای پیشبینی فروش استفاده میشود. نکته مهم در پیش بینی میزان فروش محصول این است که آیا مشتری، محصول مورد نظر را به طور مستمر خریداری میکند یا به طور غیرمستمر یا فقط یکبار. در شکل(۲-۲) منحنیهای عمر محصولات مختلف نشان داده شده است.
قسمت( الف )، منحنی عمر محصولاتی است که یکبار خریداری می شود. روند افزایش این محصولات از صفر شروع میگردد سپس به حداکثر میرسد و پس از آن که خریداران بالقوه اشباع شدند به صفر می رسد؛ البته اگر خریداران جدیدی وارد بازار شوند منحنی به صفر نمی رسد.
قسمت ( ب ) منحنی عمر محصولاتی که به طور غیر مستمر خریداری می شود نشان می دهد که این جایگزینی یا به علت استهلاک فیزیکی است ، یا منسوخ شدن براثر از مد افتادگی و تغییر سلیقه ها و گرایشها.
قسمت ( ج ) منحنی عمر محصولاتی که به طور مستمر خریداری می شود نظیر محصولات مصرفی و محصولات صنعتی بی دوام نشان می دهد که تعداد خریداران اولیه ابتدا افزایش و سپس – با فرض ثابت بودن جمعیت – کاهش می یابد. خریدهای مجدد بزودی اتفاق می افتد و آن هنگامی است که تعدادی از خریداران محصول راضی بوده ، مشتری دائمی میگردند . سپس منحنی فرو

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید