دانلود پایان نامه

میزان زمان آزادی که فرد m در مهارت k دارد.
۳-۳-۳- متغیرهای تصمیمگیری

زمان تخصیص یافته فرد m از مهارت k به پروژه p = zmkp
۳-۳-۴- مدل ریاضی
( ۳-۱ )
( ۳-۲ )
( ۳-۳ )
( ۳-۴ )
( ۳-۵ )
( ۳-۶ )
( ۳-۷ )
( ۳-۸ )
( ۳-۹ )

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید