دانلود پایان نامه

ش در حالت افقی قرار می گیرد که نشان دهنده حجم ثابتی از خرید است . در اینجا محصول دیگر در گروه محصولات جدید قرار ندارد.

شکل (۲-۲). نمودار منحنیهای عمر محصولات مختلف
پیش بینی هزینه و سود: مدیریت پس از پیش بینی فروش باید مواد و هزینه های مورد انتظار را برآورد کند . این کار از طریق قسمتهای تحقیق و توسعه ، تولید ، امور مالی و حسابداری صورت می گیرد . هزینه های بازاریابی نیز در این مرحله منظور می شود . همچنین میزان مطلوبیت مالی طرح مزبور، دوره پرداخت و ریسک بازگشت سرمایه و دیگر استانداردهای مالی محاسبه می گردد.
۲-۳-۲-۶- توسعه محصول
ایده‌ای که مرحله توسعه مفهوم را گذرانده باشد و در مرحله تجاری‌سازی تایید شود، انتخاب شده و برای تبدیل به محصول فیزیکی و تولید به واحد مهندسی داده می‌شود. تا اینجا آنچه درباره محصول وجود داشت ایده و تصور بود اما از این مرحله به بعد، محصول به صورت فیزیکی تولید می‌شود. در این مرحله مشخص می‌شود که آیا ایده محصول قابلیت تبدیل شدن به محصول فیزیکی را دارد یا خیر. آیا نوشیدنی با طعم هلو را می‌توان تولید کرد و برای تولید آن چه ترکیباتی لازم است و این ترکیبات چگونه به دست می‌آید. در این مرحله چند نمونه فیزیکی از محصول موردنظر ساخته می‌شود.
۲-۳-۲-۷- آزمایش بازار
محصول به صورت آزمایش و در حجمی محدود وارد بازار می‌شود و از طریق بازخوردهایی که گرفته می‌شود نواقص شناسایی و برطرف می‌شود. هدف اصلی از آزمایش بازار، قرار دادن محصول در بازار واقعی به صورت آزمایشی است.
۲-۳-۲-۸- تجاری کردن
محصولی که مرحله آزمایش را با موفقیت پشت‌سر گذاشته وارد مرحله تجاری‌سازی می‌شود و شرکت اقدام به تولید گسترده محصول می‌کند.Bottom of Form
۲-۴- منطق فازی
نظریه فازی در سال۱۹۶۵ توسط پروفسور لطفی عسگرزاده دانشمند ایرانیتبار و استاد دانشگاه برکلی آمریکا عرضه شد. نظریه فازی نظریهای است برای اقدام در شرایط عدماطمینان که قادراست بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستمهایی را که نادقیق و مبهم هستند به شکل ریاضی درآورده و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیمگیری در شرایط عدماطمینان فراهمآورد.
نحوه ایجاد مجموعههای فازی و تعریف تابع عضویت آنها بستگی به زمینه و دامنه کاربری آنها دارد. تعریف یک مجموعه فازی برای مفهوم موردنظر ما با تعریف یک تابع عضویت مناسب برای آن کامل میشود. در ادبیات نظریه مجموعههای فازی، چند تابع عضویت استاندارد معرفی شده که یکی از آنها تابع عضویت مثلثی است.
تابع عضویت مثلثی توسط سه پارامتر{a, b, c} تعریف میشود که به شرح رابطه ( ۲-۱ ) است:
( ۲-۱ )
شکل (۲-۴ ) تابع عضویت مثلثی و شکل ( ۲-۵ ) نمونهای از توابع عضویت فازی را نشان میدهد:

شکل (۲-۳ ). تابع عضویت مثلثی

شکل ( ۲-۴ ) نمونهای از توابع عضویت فازی

قوانین عملیاتی اعداد فازی مثلثی بهصورت روابط ( ۲-۱ ) تا ( ۲-۵ ) انجام میشود:
جمع و تفریق دو عدد فازی مثلثی:
( ۲-۱ )
ضرب دو عدد فازی مثلثی:
( ۲-۲ )
ضرب یک عدد قطعی در عدد مثلثی:
( ۲-۳ )
تقسیم دو عدد فازی مثلثی:
( ۲-۴ )
معکوس یک عدد فازی مثلثی:
( ۲-۵ )
برای بیان میزان اهمیت هر شاخص از متغیرهای زبانی استفاده میشود و به منظور تبدیل این متغیر به اعداد فازی مثلثی باید از نظر و قضاوت خبرگان استفاده شود. در اینجا نمونهای از متغیرهای زبانی در طیف بسیار کم تا بسیار زیاد آورده شده است.
جدول ( ۲-۱ ). متغیرهای زبانی
متغیرهای زبانی
اعداد فازی
بسیار کم ( VL )
( ۰, ۰, ۰.۱۵ )
کم (L )
( ۰.۱, ۰.۲, ۰.۴ )
متوسط ( M )
( ۰.۳۵, ۰.۵, ۰.۶۵ )
زیاد ( H )
( ۰.۶, ۰.۸, ۰.۹ )
بسیار زیاد ( VH )
( ۰.۸۵, ۱, ۱ )

۲-۵- آزمون شخصیتی MBTI 13
به طور خلاصه MBTI یک ابزار روانشناختی برای مدیریت روانی خود و فضای کاری می باشد که طی آزمونی پیشرفته، جایگاه دقیق شخصیتی فرد را در بین ۱۶تیپ شخصیتی مشخص میکند.
اساس علمی این ابزار به مطالعات روانکاو مشهور، پروفسور کارل گوستاو یونگ سوئیسی برمیگردد که توسط دو بانوی آمریکایی به نامهای مایرز و بریگز توسعه یافت و مبدل به ابزاری گشت که چهار ترجیح هر فرد را شناسایی میکند و براین اساس ۱۶تیپ شخصیتی دقیق را تعیین میکند.]۹[
 چهار بعد (ترجیح) شخصیتی شناخته شده توسط این دانشمندان عبارتند از :
انرژی خود را از چه راهی بدست می آورند؟
جدول ( ۲-۲ ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا
برونگرا (E)
درونگرا (I)
دریافت انرژی از جمع
نمایشیتر هستند
بیشتر صحبت میکنند
علاقهمند به معاشرت
محتاط و آرام هستند
کمتر صحبت میکنند
انرژی را از درون خود میگیرند
به صرف وقت با خود علاقهمندند

اطلاعات مورد نیاز خود را از چه راهی بدست می آورند؟
جدول ( ۲-۳ ). مقایسه دو بعد شمی و حسی
شمی(N)
حسی (S)
به مشاغل خلاق گرایش دارند
به آینده توجه دارند
از استعارهها و قیاس استفاده میکنند
کلی نگر هستند
به واقعیت ها و مثالهای حقیقی توجه دارند
به مشاغل عملی گرایش دارند
به جزییات و واقعیت ها توجه دارند
صریح و مستقیم حرف می زنند

چگونه تصمیم گیری می کنند؟
جدول ( ۲-۴ ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری
احساسی (F)
فکری (T)
به احساسات دیگران توجه دارند
مسائل را شخصی میکنند و زیاد درگیر مسائل میشوند
احتمالاً فاقد قاطعیت هستند
از مشاجره و اختلاف پرهیز دارند
اهل انتقادکردن هستند
معمولا قاطع هستند
ممکن است بیاحساس جلوه کنند و منطقی هستند
مستقیماً به اصل مطالب میپردازند

چگونه زندگی خود را ساماندهی می کنند؟
جدول ( ۲-۵ ). مقایسه دو بعد ملاحظهکننده و داوریکننده
ملاحظه کننده (P)
داوری کننده (J)
خودمانی هستند
ممکن است هدفهایشان را تغییر دهند
چارچوب و نظم و قواعد برایشان سخت و محدود کننده است
اغلب نامرتب تر هستند
دوستار قواعد، مقررات و سیستم هستند
هدف گذاری می کنند و برای تحقق آن می کوشند
مرتب و تمیز هستند و زمان برای آنها اهمیت دارد
جدی تر هستند و رسمی تر

در تست شخصیتشناسی MBTI بر مبنای این چهار بعد، شانزده تیپ شخصیتی تعریف میشود. دیوید کرسی در کتاب خود به صورت کامل به شرح این موضوع پرداخته، که ما در اینجا خلاصهای از آن را بیان میکنیم.]۱۶[
ESFJ
ESFJ ها که آنان را پشتیبان۱۴ نامیده است، روحیه تعاون و همکاری بسیار بالایی دارند، در حفظ و نگهداری گروههای کاری مهارت بالایی داشته و از اینکه تمام توجه خود را معطوف ارائه محصولات و خدمات بکنند هیچگاه احساس خستگی نمیکنند. پشتیبانان نسبت به احساسات دیگران بسیار حساس هستند که همین موضوع شاید باعث شود که آنها در میان دیگر تیپها دلسوزترین افراد باشند که البته نکته منفی این امر این است که آنها تاحدی کمرو می شوند.
ESTJ
ESTJ ها یا سرپرست ها۱۵ به شدت اجتماعی بوده، به عهدهگرفتن مسئولیت گروهها را دوست داشته و با دستوردادن احساس راحتی بیشتری پیدا میکنند. با مافوق خود همکاری کرده و همچنین انتظار دارند افرادی که تحت امر آنان هستند نیز با آنها همکاری داشته باشند. ترجیح اصلی آنان این است که کارها به روال و روش صحیح خود انجام شود تا اینکه از راههای تجربی یا سعیوخطا صورت پذیرد. سرپرست ها به طور شگفت انگیزی به شدت کار می کنند. افرادی مبادی آداب بوده و هیچگاه افراد را با ارسال پیامهای دوگانه سردرگم نمیکنند، آنها همان چیزی هستند که به نظر می آیند.
ISFJ
ISFJ ها که اصطلاحاً آنها را حامی۱۶ می نامیم، در کارهایشان حس فوقالعاده بالایی از وفاداری و مسئولیت را دارا میباشند. ریسککردن و تجربهکردن آنها را نمیفریبد زیرا کسانی هستند که ترجیح میدهند اگر قرار است محصول و یا رویهای را ارائه دهند، با حوصله و در زمان مناسب این کار انجام دهند. زمانیکه به تنهایی کار میکنند کاملاً خوشحال هستند؛ در حقیقت در مقام مسئول حاضرند تمام کارها را خودشان انجام دهند به جای اینکه بعضی از کارها را به دیگران تفویض کنند.
ISTJ
ISTJ ها یا بازرسان۱۷ افرادی هستند که به شدت می توان به آنها اعتماد کرد. بازرسان که در اصل افرادی مسئولیت پذیر هستند، زمانی خرسند خواهند شد که افراد حدود وظایفشان را دانسته، از خط مشیها تبعیت کرده و در چارچوب قوانین عمل کنند. زمانی که حرف از اجرا شدن دقیق قوانین در محل کار باشد، بازرسان افرادی به شدت سختگیر خواهند شد.
ESTP
ESTP ها یا استدلالگران۱۸ فراوانی در جامعه وجود دارند، در یک کلام، آنان زنان و مردان اهل عملند. آنها وقت خود را زیاد صرف رویدادهای تکراری نمیکنند. برای رسیدن به اهداف خود دست به خطرهای بزرگی میزنند به همین دلیل، آنها مدیران و مذاکرهکنندگانی هستند که مناسب موقعیتهای پرخطر بوده و میتوانند کارآفرینانی برجسته باشند. آنها معمولاً صبر کمی برای تعهد و مسئولیت پذیری دارند و درست وقتی که انتظار می رود پای تعهدشان بایستند ناگهان صحنه را ترک میکنند.
ESFP
ESFP ها یا مجریان۱۹ چه در منزل، افرادی پر از هیجان و شادی هستند. علاقه اجتماعی فوقالعاده آنها، انگیزه دادن به افراد دور و بر خود است.ESFP ها سعی می کنند هر چیزی که اوقات خوبی را برای آنان رقم بزند مورد آزمایش و تجربه قرار دهند، که البته در اغلب موارد به سرانجام کار خود فکر نمیکنند. در میان تمام تیپ ها،ESFP ها سخاوتمندترین آنها میباشند ولی از نظر مهربانی بعد از ISFP ها قرار می گیرند.
ISFP
ISFP ها که دکترکرسی آنان را هنرمند۲۰ نامیده، با حواس خود در تماس و هماهنگی زیادی هستند. آنان سعی میکنند در همینجا و همین لحظه زندگی کرده و برنامهریزی خاصی برای آن نداشته باشند. معمولاً هنرمندان علاقه خاصی به توسعه توانمندیهای سخنوری در عموم ندارند؛ بیشتر ترجیح می دهند نبض زندگی را از طریق لمس آن در عضلات، چشم ها، گوش ها و زبانشان احساس کنند.
ISTP
ISTP ها یا صنعتگران۲۱ افرادی هستند که عاشق عملند. آنها بیشتر ترجیح می دهند از طریق عمل کردن ارتباط برقرار کنند و علاقه کمی به توسعه مهارتهای زبانی دارند. ضعف آنها در خودبیانگری میتواند باعث شود که در محیط مدرسه و یا کار دچار انزوا شوند. بیش از هر چیزی، صنعتگران میخواهند برای انجام کارهای موردعلاقه شان کاملا آزاد باشند و حتی وقتی می توانند کارها را با مهارتی هنرمندانه انجام دهند به خود مغرور می گردند.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید