مقالات و پایان نامه ها

هدف از افشاي اطلاعات

هدف از افشاي اطلاعات یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی تامین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است. دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط مي­باشد. هيات تدوين استانداردهاي مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع نوآوري و نوآوربودن در فرآيند

انواع نوآوري و نوآوربودن در فرآيند نوآوری، عامل مهمی براي رقابت پذیری در دنیا است. راز بقاي سازمان امروزي، نوآوری آن هست(جولی، 2010: 877-855). نوآوری،‌ تسخير گرايشات سازماني در جهت نوآوري و در پاسخ به مرور بیشتر

By 92, ago