پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، لوایح قضایی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان

شورای محترم نگهبان در هر حال باید این لوایح از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.185 حال باید دید که شورای عالی استانها چه برتری بر قوه ی قضائیه دارد که قانون گذار مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نیروهای مسلح، قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی

ژاندارمری رسیدگی می کرد. سازمان قضائی ارتش مرکب از دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی بود که براساس قانون «دادرسی و کیفر ارتش » مصوب 1318 و اصلاحات آن تشکیل و اداره می شد. البته مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، قوه مجریه، شورای نگهبان، نظام حقوقی

1300 مجمع کانون وکلای رسمی تشکیل شد که یک سال بعد منحل گردید و پس از مدتی در سال 1309 کانون وکلای دادگستری تشکیل شد و در سال 1314 قانون «کانون وکلا» تصویب گردید و مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، قانون اساسی، سلسله مراتب، شوراهای حل اختلاف

این شورا به دودسته تقسیم می شوند که یک دسته از آن را قضاتی با ابلاغ قضائی تشکیل می دهند82 و در پرونده هائی که از نظر قانونگذار پیچیدگی بیشتری دارد، منحصراً قاضی شورا است مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف، سلسله مراتب، قانون اساسی

20//83 نیز بیان می کند که «با تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر حوزه قضائی رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته بایستی برود در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف، آیین دادرسی، دادرسی مدنی

و عدم نتیجه در آن حکم، با درخواست هریک از طرفین، موضوع به داوری ارجاع می گردید.55 پس از انقلاب اسلامی در قانون «تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» 1373 به نهاد قاضی تحکیم پرداخته مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، حل اختلاف، تفکیک قوا، ساختار اداری

، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدامی نمایه مطالب درآمد……………………………………………………………………………………………………………………….1 بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت……….5 گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago