مقالات و پایان نامه ها

رابطه بازنشستگی باسلامت جسمی _روانی

رابطه بازنشستگی باسلامت روانی بازنشستگی تاحدی ازهم پارگی رو در زندگی فرد بازنشسته رو مي‌کنه، اما این در مورد زندگی بعضی از افراد جدی تراز بقیه دیده مي‌شه.به ویژه آدمایی که در دگرگونیها  تحمل کم مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

جايگاه خود در نظريه سبك هاي پردازش هويت

عوامل موثر بر شكل‌گيري هويت عواملي مثل شخصيت، جنس، خونواده، رسانه هاي گروهي، جامعه و فرهنگ در شكل‌گيري هويت از اهميت دارن. اهميتي كه اريكسون براي عوامل اجتماعي قائل بوده، از نظريه‌اش (رواني – اجتماعي) مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اختلال هویت جنسی-ررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی- قسمت 5

دانشمند مسلمان است که مسائل فقهی و حقوقی تغییرجنسیت را درکتاب تحریرالوسیله بیان کرده است. وي معتقد است که تغییر جنسیت حرام نیست(یزدان پناه و صمدیان،1390). در سال 1980، سومین راهنماي تشخیصی و آماري اختلالات مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اختلال هویت جنسی-ررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی- قسمت 6

کرده اند (یعنی میزان کناره گیری 42 درصد بوده است) در واقع، بسیاری از داوطلبان در مرحله ی آزمون عملی (مرحله ی سوم) تصمیم می گیرند از ادامه درمان منصرف شوند، زیرا در این مرحله مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اختلال هویت جنسی-ررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی- قسمت 7

و ویژگیهاي شخصیتی مردان مبتلا به اختلال هویت جنسیتی” انجام دادند. مطابق یافته هاي حاصل، بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی، برخی ویژگیهاي خرده مقیاسهاي اختلالات شخصیتی را بیشتر از افراد عادي دارا بودند و مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اختلال هویت جنسی-ررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی

مطالعه حاضر با هدف بررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس انجام شد. این مطالعه به روش مقطعی _ تحلیلی و با روش مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اختلال هویت جنسی-ررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی- قسمت 2

جسمانی، حمله به یک موضوع انسانی یا غیر انسانی با استفاده از بدن یا ابزارهای مادی دیگر است. پسران در مقایسه با دختران پرخاشگری جسمانی بیشتری نشان می دهند(به ویژه هنگام برانگیختگی). این تفاوت در مرور بیشتر

By 92, ago