مقالات و پایان نامه ها

تخمين مواجهه و خطر بالقوه ناشي از مصرف اردك ماهي (Esox lucius)، شاه

تخمين مواجهه و خطر بالقوه ناشي از مصرف اردك ماهي (Esox lucius)، شاه ،حاوي سه فلز سرب (Cyprinus carpio)و كپور محلي (Chaleaiburnus chaleoide)كولي كادميوم و كروم در بوميان حاشيه تالاب انزلي چكيده در اين بررسي مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389

پژوهشی مجــلـــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پـزشـــکـــــی مــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (173-166) بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389 نجلا حریری مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شناسایی و تعیین گونه عامل  لیشمانیوز پوستی با استفاده   از روش PCR اختصاصی در بیماران مراجعه کننده به   مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس از استان گلستان 

            پژوهشی      مجـلـــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پزشــکـــــی مــازنــــــدران  دوره بیست و یکم   ویژه نامه 1   اسفند  سال 1390   (92-85)   شناسایی و تعیین گونه عامل  لیشمانیوز پوستی با استفاده   از روش PCR اختصاصی مرور بیشتر

By 92, ago