مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (490)

بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی……………………………………………………………… 44دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ……………………………………………………………………………………………….. 44 الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 44 ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. 45 متغیر مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (491)

بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی……………………………………………………………… 44دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ……………………………………………………………………………………………….. 44 الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 44 ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. 45 متغیر مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (492)

سایت منبع بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی……………………………………………………………… 44دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ……………………………………………………………………………………………….. 44 الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 44 ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پرسش مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین پاسخ به پرسش مهر 98-1397 نوزدهم

پرسش مهر 97 پرسش مهر 97 رئیس جمهور یکی از پر طرفدار ترین فراخوان ها و بخشنامه هایی است که در طول سال تحصیلی به دانش آموزان و فرهنگیان محترم ابلاغ می گردد.این فراخوان در مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی اکتشافی متغیرهای روان شناختی پیش بینیکننده پیروی از درمان و کیفیت زندگی در بیماران کلیوی تحت همودیالیز

پژوهشی مجــلــــــه دانـشــــگاه عــلـــــوم پـزشــکـــــی مــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (308-296) بررسی اکتشافی متغیرهای روان شناختی پیش بینیکننده پیروی از درمان و کیفیت زندگی در بیماران کلیوی تحت همودیالیز مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تخمين مواجهه و خطر بالقوه ناشي از مصرف اردك ماهي (Esox lucius)، شاه

تخمين مواجهه و خطر بالقوه ناشي از مصرف اردك ماهي (Esox lucius)، شاه ،حاوي سه فلز سرب (Cyprinus carpio)و كپور محلي (Chaleaiburnus chaleoide)كولي كادميوم و كروم در بوميان حاشيه تالاب انزلي چكيده در اين بررسي مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389

پژوهشی مجــلـــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پـزشـــکـــــی مــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (173-166) بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389 نجلا حریری مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شناسایی و تعیین گونه عامل  لیشمانیوز پوستی با استفاده   از روش PCR اختصاصی در بیماران مراجعه کننده به   مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس از استان گلستان 

            پژوهشی      مجـلـــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پزشــکـــــی مــازنــــــدران  دوره بیست و یکم   ویژه نامه 1   اسفند  سال 1390   (92-85)   شناسایی و تعیین گونه عامل  لیشمانیوز پوستی با استفاده   از روش PCR اختصاصی مرور بیشتر

By 92, ago