مقالات و پایان نامه ها

فرایند استراتژی مدیریت استعداد

فرایند استراتژی مدیریت استعداد مدل‌هاي متنوعی در ادبیات مدیریت استعداد،توسط کارشناسان و نظریه پردازان مختلف طراحی شده است، که در هر یک از این مدل‌ها بنا به اقتضا سازمانی و محیطی عناصر گوناگونی به عنوان مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

فرایند استراتژی مدیریت استعداد- قسمت 2

. وقتی کارکنان به طور دائم برای انجام بهتر کارهای خود، توسط مدیران و سرپرستان سازمان آماده مي‌‌گردند، این احساس در آنان ایجاد مي‌‌شود که سرپرستان از شغل و سعادت آتی آنان مواظبت مي‌‌کنند و مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نظریه‌های مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی

نظریه‌های مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی صاحب نظران برای درک بهتر رفتارهای شهروندی سازمانی، تئوری‌های مرتبط با این پدیده را شناسایی و مورد بررسی قرار دادند. در ادامه این تئوری‌ها به طور مختصر مطرح خواهند مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

روش های ارزیابی سنجش رضایت مندی مشتری

روشهای ارزیابی سنجش رضایت مندی مشتری روش های مختلقی به وسیله محققان برای سنجش رضایتمندی مشتری انجام گرفته است . از جمله این تحقیقات مطالعه شاخص‌های کیفیت خدمات توسط پاراسرمن[1] و همکارانش بری[2] و زیتمل[3] مرور بیشتر

By 92, ago