پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه، علنی بودن، حقوق و تکالیف

که خواهان از وضعیت موجود (مثلا عدم ادای دین در سررسید آن) ناراضی است و به لحاظ قانونی می تواند علیه آن واکنش نشان دهد. همینطور هنگامیکه که یکی از کمیسیون های موضوع ماده 100 مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره قانون اساسی، تفکیک قوا، قوه مجریه، اصل تساوی

-دادگاه انتظامی سر دفتران اسناد رسمی موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب1354. -هیات های بدوی وتجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره اصل استقلال، محل سکونت، ترک فعل

رفتارهاي اهانت‌آميز که کرامت ذاتي انسان را مورد اجحاف قرار مي‌دهد، بازجويي بدني زنان توسط مردان است. همچنين نگهداري زنان با مردان در يک مکان بدون آنکه حائلي در ميان باشد، مغاير با کرامت ذاتي مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره حقوق بشر، اصل استقلال، حقوق متهم

و يا منافع شخصي است بي‌طرفي نهاد قضايي را از بين خواهد برد. يکي از مهمترين راهکارها براي تضمين و ارتقاي اصل استقلال و بي طرفي نهاد قضايي دسترسي عمومي به آراي دادگاه‌ها و نهادهاي مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره حقوق بشر، مجازات اعدام، دادگاه صالح، سازمان ملل متحد

ل مي‌توان مهمترين اصول آيين دادرسي اسلام را در چند بند زير خلاصه نمود: الف) اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاه ب) اصل علني بودن محاکمات ج) کاربرد دستاوردهاي علمي در کشف حقيقت مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان رأی داور، تعیین داور، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی

ابطال رأی داور صادر نماید و این حکم نیز قطعی شود علی‌رغم این که در هیچ یک از مواد قانونی از اعتبار امر قضاوت شده داشتن رأی داوری صحبت نشده و ماده‌ی 84 قانون آیین مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان رأی داور، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

ر مورد رأی دادگاه‌ها و در ماده‌ی298 تصریح دارد که «در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأی در مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، شخص ثالث، قانون مدنی

دین وی می باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، ورشکستگی

رسمی یا سند عادی بوده که طرف مقابل اعتبار آن(سند عادی)را تأیید نموده باشد ، امتیازی که قانون گذار از این حیث به این دسته از اسناد(اسنادرسمی) و اسنادعادی مورد اقرار) اعطاء نموده بدین خاطر مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، سند رسمی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی

الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی : مراجع سه گانه ی صدور اجرائیه اسناد رسمی عبارتند از: دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ی ثبت اسناد،اپتدا به بررسی شزایط، وظایف و مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago