فایل پایان نامه مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی

از آنجا که سازمانهای اجرایی کشورها نسبت به سایر ارکان تماس بیشتری با مردم دارند هرنوع عمل خلاف یا بی احتیاطی ویا عدم مراقبت مأموران اجرایی مملکتی نسبت به مقررات حقوق بین الملل موضوع مسئولیت کشورهای متبوع آنها را پیش می آورد. حتی برخی از حقوقدانان و رویه های قضایی ادامه مطلب…