دریافت پایان نامه : مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولتها

نظام بین المللی مبتنی بر مقررات و قواعد مدون و غیرمدون می باشد، عرف، قرارداد و نیز قواعد آمره، حقوق و تکالیف دولتها را مشخص می کنند بنابراین تعهدات موصوف از قبل برای دولتها وجود دارد و چنانچه دولتها از هریک از آنها تخلف ورزند به موجب طرح مسئولیت دارند، ادامه مطلب…

منابع پایان نامه و مقاله – معنا و مفهوم مسئولیت

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت و اهمیت و پیشینه ی تاریخی آن گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت بند اول: معنای لغوی مسئولیت[۱] مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی ادامه مطلب…