پایان نامه تکلیف دولت در پیش بینی و پیشگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون

الف) در مرحله اول مقامات صلاحیتدار هر کشور باید تا حد امکان حوادث را پیش بینی و از وقوع آنها جلوگیری نمایند و در صورت لزوم از بیگانگانی که مورد تهدید قرار می گیرند حمایت کند در پیش بینی وقایع باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: الف: مکان (به ادامه مطلب…