پایان نامه درباره مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشورها و سازمان های بین المللی با یکدیگر است حال چنانچه آنها عملی خلاف قانون بین الملل مرتکب شوند که باعث ورود خسارت به اتباع کشورهای دیگر (اعم از اشخاص ادامه مطلب…