دریافت پایان نامه : مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولتها

نظام بین المللی مبتنی بر مقررات و قواعد مدون و غیرمدون می باشد، عرف، قرارداد و نیز قواعد آمره، حقوق و تکالیف دولتها را مشخص می کنند بنابراین تعهدات موصوف از قبل برای دولتها وجود دارد و چنانچه دولتها از هریک از آنها تخلف ورزند به موجب طرح مسئولیت دارند، ادامه مطلب…